شرایط عضویت در انجمن صنفی گاوداران استان تهران

کلیه اشخاص حقیقی ( کارفرمایان) و حقوقی ˛ درصورت دارا بودن شرایط زیر می توانند با عضویت در این انجمن از خدمات و پشتیبانی های این انجمن بهره مند شوند:

  • تابعیت ایران
  • شاغل در صنعت گاوداری شیری در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل: پروانه بهره برداری معتبر و فعال- اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات
  • قبول تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی .
  • پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.