کانون انجمن های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران با هدف استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا و کوشش در جهت ارتقا بهره وری منابع و ظرفیت تولید و سعی در بهبود کیفیت تولید و حمایت و دفاع از منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به اهداف کانون تشکیل شده است